Podmienky prihlásenia projektu

Finančné prostriedky sú určené na podporu projektov zameraných na skvalitňovanie životného prostredia obyvateľov obce či mesta, napríklad na obnovu miestneho parku, inštalovanie informačných tabúľ, drobnú rekonštrukciu futbalového ihriska, obnovu autobusovej zastávky, skultúrnenie sídliskového priestoru, vybudovanie turistického chodníka, údržba cyklotrasy a ďalšie nepomenované. 

 • Žiadateľom môže byť len fyzická osoba vo veku 18 a viac rokov v čase podania projektu, obyvateľ obce či mesta daného regiónu a je nevyhnutné, aby sa aktívne podieľal na samotnej realizácii projektu.
 • Spoločnosť Pivovary Topvar, a.s. je výrobca alkoholických nápojov a má zodpovedný prístup k tejto problematike. Preto z takto ziískaných finančných prostriedkov nebudú môcť byť podporené projekty určené výhradne deťom. 
 • Kto sa môže uchádzať o grant 

 • Fyzické osoby vo veku 18 a viac rokov v čase podania projektu (minimálne tri spolupracujúce osoby), ktoré sú zároveň obyvateľmi obcí a miest z okresov Bánovce nad Bebravou, Hlohovec, Ilava, Levice, Myjava, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Prievidza, Senica, Skalica, Topoľčany, Trenčín, Trnava a Zlaté Moravce. 
 • Aké projekty môžu byť podporené

 • projekt je verejnoprospešný a prínosný pre miestnu komunitu
 • projekt prispeje k rozvoju komunitného života
 • prostriedky projektu budú využité efektívne a účelne
 • projekt podnieti aktívnu spoluprácu samosprávy, organizácií a miestnej komunity
 • aktivity projektu sú realizované až po podpísaní zmluvy o poskytnutí grantu v novembri 2013
 • Na čo môžu byť použité prostriedky z grantu 

 • na nákup materiálu potrebného na realizáciu projektu
 • na úhradu služieb potrebných na realizáciu projektu 
 • Časový harmonogram 

 •  

01.09.2013Vyhlásenie grantového kola
30.09.2013Uzávierka predkladania projektov
01.10.2013 – 30.10.2013Hlasovanie verejnosti na internete (www.topvar.sk)
04.11.2013Zverejnenie výsledkov
05.11.2013 – 12.11.2013Príprava a podpísanie zmlúv o poskytnutí grantu
12.11.2013 – 30.06.2014Realizácia podporených projektov
30.6.2014Záverečné správy podporených projektov

 • Základné podmienky grantového kola 

 • Maximálna výška podpory jedného projektu je 1 000 €
 • Projekt je potrebné na predpísanom formulári zaslať elektronicky na tnn@trencianskanadacia.sk
 • Uzávierka predkladania projektov je 30. septembra 2013 do 24:00 hod.
 • O úspešných projektoch rozhodne verejnosť hlasovaním na internete (www.topvar.sk)
 • V prípade schválenia projektu bude predkladateľ požiadaný o doplnenie dokumentácie (kópia občianskeho preukazu, doklad o zriadení bankového účtu, iné)
 • Potrebný formulár žiadosti je dostupný na www.topvar.sk a www.trencianskanadacia.sk
 • Odporučenie

 • Technické kritériá (kompletnosť projektu) posudzuje kancelária nadácie a pri ich nedodržaní má možnosť vyradiť projekt z grantového kola.
  Je veľmi dôležité uviesť presné identifikačné údaje jednotlivca požadované na prvej strane formulára žiadosti o poskytnutie grantu.
  Pokiaľ niektorý z údajov neexistuje, je nevyhnutné vyplniť aj tento údaj s informáciou, že neexistuje. 
  Je veľmi dôležité dôsledne podľa pokynov vo formulári spracovať rozpočet projektu a nezabudnúť na vysvetľujúci komentár k rozpočtu a zdôvodnenie položiek rozpočtu.
  V prípade nejasností nás prosím neváhajte kontaktovať telefonicky 032/7445500 alebo mailom tnn@trencianskanadacia.sk.

 • Kontaktné údaje 

 • Trenčianska nadácia, 
  Mládežnícka 2, 
  911 01 Trenčín

  tel.: 032/744 5500
  e-mail: tnn@trencianskanadacia.sk
  www.trencianskanadacia.sk

  koordinátor: Danka Adamusová, 
  0905122564, adamusova@trencianskanadacia.sk